Sport en bewegen

Onze school heeft iets extra's. Daarmee onderscheiden we ons van de andere scholen in de omgeving. Wij doen namelijk heel veel aan sport: atletiek, korfbal, handbal, voetbal, judo, hockey, dans, zwemmen en wandelen. We letten op de houding en het bewegingspatroon van onze leerlingen en stimuleren de ontwikkeling van sportief gedrag.

Sport en bewegen

Onze school heeft iets extra's. Daarmee onderscheiden we ons van de andere scholen in de omgeving. Wij doen namelijk heel veel aan sport: atletiek, korfbal, handbal, voetbal, judo, hockey, dans, zwemmen en wandelen. We letten op de houding en het bewegingspatroon van onze leerlingen en stimuleren de ontwikkeling van sportief gedrag.

'Een school voor kwaliteit en sportiviteit'

Onze school heeft iets extra's. Daarmee onderscheiden we ons van de andere scholen in de omgeving. Wij doen namelijk heel veel aan sport: atletiek, korfbal, handbal, voetbal, judo, hockey, dans, zwemmen, wandelen en fietsen. We letten op de houding en het bewegingspatroon van onze leerlingen en op de ontwikkeling van sportief gedrag.
We hebben een eigen inpandige gymzaal / speelzaal en een mooie speelplaats.
Ons ideaal: de ontwikkeling van jonge mensen met een gezonde geest in een gezond lichaam.
'Een school voor kwaliteit en sportiviteit'.
 

Veel sport bevordert het leren op school

Sport is goed voor jonge mensen. Door veel te bewegen en te sporten ontwikkelen kinderen zich beter.
De tijd die op school aan sport wordt besteed gaat niet ten koste van het leren, maar bevordert juist het leren. Sport geeft de kinderen op Kindcentrum Universum energie, gaat overgewicht tegen, vergroot het concentratievermogen en versterkt de opname van kennis.
Onze ambitie is dat alle kinderen van onze school dagelijks sporten binnen en buiten de schooluren.
Onze school speelt een prominente rol in het programma 'School en Sport'.
Dit programma is gericht op een constructieve aanpak van het bewegingsonderwijs in de gemeente Hoorn.
Met een speciale sportpas kunnen kinderen kennis maken met verschillende sportverenigingen in de stad. Hierdoor kunnen kinderen niet alleen in schooltijd, maar ook na schooltijd met sport bezig zijn.
Van alle kinderen verwachten we dat ze:
 • in het bezit komen van het zwemdiploma A in groep 8
 • wekelijks actief deelnemen aan georganiseerde bewegingsactiviteiten na schooltijd
 • jaarlijks deelnemen aan een of meer schoolsporttoernooien
 • voldoen aan de gewichtsnorm
Kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling helpen wij. (De motorische remedial teaching.)
 

Hoe wij de sportiviteit bij onze kinderen bevorderen

Sport biedt veel kansen voor de ontwikkeling van sociaal en sportief gedrag.
Dat gaat niet vanzelf. Daar werken we hard aan.
In de praktijk houdt dat bijvoorbeeld in dat we met kinderen nadenken over hun eigen rol bij de voorbereiding en uitvoering van sportactiviteiten. Wat gaan we doen? Welke taken verdelen we? Welke afspraken maken we? Welke gedragsregels stellen we op? Hoe gedragen we ons bij verliezen of winnen ? Hoe houden we rekening met degenen die niet goed mee kunnen komen? Na afloop bespreken we met elkaar de activiteiten en wat we ervan hebben geleerd. Ook van verliezen kan je leren.
We willen dat onze kinderen opvallen in sportiviteit.
We proberen ook ouders en familie te betrekken bij de ontwikkeling van sportief gedrag. Onze kinderen zullen ervaren dat onze opvattingen gedeeld worden door hun ouders en dat zij onze visie op opvoeden ondersteunen.
 

Beweegmanagement

In 2006 is gestart met het fasegewijs invoeren van beweegmanagement op alle basisscholen in het openbaar- en bijzonder onderwijs. Beweegmanagers zijn verantwoordelijk voor een actief sportklimaat op de school en werken nauw samen met de in de buurt aanwezige sportverenigingen en sportaanbieders. Beweegmanagement levert maatwerk voor elke school waarbij interventies aansluiten bij de problemen van kinderen op het gebied van bewegingsarmoede, overgewicht en motorische achterstanden.
De beweegmanagers van alle basisscholen in een wijk participeren in een zogenaamd beweegteam. De beweegmanagers stemmen in het team activiteiten en interventies af en er worden werkafspraken gemaakt. Er zijn vijf beweegteams in Hoorn.
Het beweegmanagement wordt vormgegeven door de vakdocent bewegingsonderwijs. De beweegmanager is in dienst bij het onderwijs. De inhoudelijke aansturing van de beweegmanager vindt plaats door een medewerker van de gemeente Hoorn.
 

Zwemvangnet

In Nederland is veel water. Wij hebben vijvers, sloten, kanalen, meren en de zee. Daarom is het ontzettend belangrijk dat elk kind in Nederland een zwemdiploma heeft. Er wordt dan ook gestimuleerd dit zo snel mogelijk te halen. Zwemlessen zijn er al vanaf 4 jaar.
Wanneer een leerling in groep 7 nog niet in het bezit is van een zwemdiploma, kan deze alsnog behaald worden via de zwemvangnetregeling. Deze lessen vinden op donderdagmiddag plaats in zwembad de Waterhoorn. De zwemles is van 16:00 uur tot 17:00 uur. De leerlingen die hier voor in aanmerking komen worden benaderd door de beweegmanager.
 

Wat is MRT?

Er zijn leerlingen die achterstanden of hiaten hebben in hun ontwikkeling van hun motoriek of bij wie de sensoriek (zintuigen) niet optimaal functioneert. Dit kan zijn bij kinderen die door hun fysieke aanleg in de problemen komen of dat zich door onvoldoende stimulering van het milieu niet optimaal  hebben kunnen ontwikkelen. Doel is het bieden van extra hulp, zowel ten aanzien van sensoriek als motoriek ten behoeve van het onderwijs maar ook ten behoeve van eventuele opvoedingsproblemen. Het gaat hierbij niet alleen om het jonge kind, maar om elk kind dat op de een of andere manier achterstanden heeft opgelopen.

MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching. MRT is samen met ouders/verzorgers en leerlingen werken aan achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt vaak gedaan in de speelzaal waar het bewegen centraal staat. Het uitgangspunt van MRT is dat wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van de leerlingen. Door het vergelijken van die bewegingen kun je een goed beeld krijgen hoe ver een kind in zijn motorische ontwikkeling is.
MRT wordt gegeven door de vakleerkracht op maandagochtend. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor MRT, wordt contact opgenomen met de ouders. Er wordt gewerkt volgens het leerlingvolgsysteem van Wim van Gelder.

Doelstellingen:
 • Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
 • Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
 • Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.
 • Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever.

Fun Gym

Er wordt aan leerlingen van Kindcentrum Universum een extra mogelijkheid van gym geboden. Het gaat hier om leerlingen met een motorische achterstand, overgewicht, bewegingsarmoede of weinig zelfvertrouwen in het bewegen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden benaderd via een brief aan de ouders. Deze les Fun Gym wordt gegeven door de vakleerkracht en gaat in samenwerking met de vakdocenten van OBS De Zonnewijzer en de Ichthusschool.

Financiën bij sport

Er zijn verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vergoeding wanneer u uw kind wilt laten sporten. U kunt hieronder lezen wat de verschillende instanties voor u kunnen betekenen.

 • Sport- en cultuurfonds
 • Jeugdsportfonds West-Friesland
 • Stichting Leergeld

Sport- en cultuurstrippenkaart

Met een laag inkomen blijft er vaak weinig geld over voor sport en culturele activiteiten, zoals een zwemabonnement voor de kinderen of een bezoek aan het theater. Het Sport- en Cultuurfonds van de gemeente Hoorn kan u dan helpen. Als u moet rondkomen van een laag inkomen, kunt u hiervoor namelijk een korting of vergoeding krijgen.
Voor meer informatie over de Sport- en Cultuurstrippenkaart kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente Hoorn. Het telefoonnummer is (0229) 252 200.

Jeugdsportfonds West-Friesland

Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Die kunnen er niets aan doen. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdsportfonds juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging niet kan worden betaald. Meestal is een leraar op school, de huisarts of een hulpverlener daarvan wel op de hoogte. Via het Jeugdsportfonds is daar dan echt iets aan te doen. Als intermediair kan zo iemand voor het kind hulp vragen bij de consulent van het lokale Jeugdsportfonds, zodat ervoor gezorgd kan worden dat bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld en de eerste sportattributen door het Jeugdsportfonds aan de sportvereniging worden betaald. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts of hulpverlener. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen.
 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.