Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op Kindcentrum Universum

Op ons Kindcentrum is een MR actief. MR staat voor medezeggenschapsraad en in die raad zitten op dit moment 2 ouders en 3 leerkrachten. Ongeveer acht keer per jaar komt de MR bij elkaar. Er wordt dan gesproken over zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs op ons Kindcentrum.
De afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld gesproken over het nieuwe schooljaarplan, maar ook over de urenverdeling van de lessen. Als er vanuit de regering nieuwe regels voor het onderwijs worden opgesteld waar wij mee maken krijgen, wordt dat ook besproken.


Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij de agenda een besloten vergadering of een besloten deel van de vergadering aangeeft. U bent dus altijd van harte welkom om aanwezig te zijn! En mocht u iets willen bespreken wat met de organisatie van de school te maken heeft, kunt u dat altijd doorgeven aan één van de leden van de MR.
De vergaderdata en de notulen van de laatste vergadering worden bekend gemaakt via Ouderportaal.
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u altijd bij één van de leden terecht voor meer informatie.
 

Teamgeleding

Rosanne Jeurissen
Chelsey van Veelen    
 

Oudergeleding

Kaya
Fatma
 

 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.