Passend Onderwijs

Het organiseren van de juiste ondersteuning voor elk kind, zo snel, licht en dichtbij mogelijk. Dat is de kern van passend onderwijs. De wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze ondersteuning kan worden aangevraagd en hoe dat georganiseerd en betaald wordt. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Passend Onderwijs

Het organiseren van de juiste ondersteuning voor elk kind, zo snel, licht en dichtbij mogelijk. Dat is de kern van passend onderwijs. De wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze ondersteuning kan worden aangevraagd en hoe dat georganiseerd en betaald wordt. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het PO en 75 in het VO).
In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen.
De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.
Kindcentrum Univerusm valt onder het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.
 

In het kort

  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden
  • Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen


Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.
Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.
 

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.
Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites:

De Westfriese Knoop

Rijksoverheid Passend Onderwijs
 

Ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te organiseren.
Ons ondersteuningsprofiel geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuning gaat.

POS Schoolsamenvatting ondersteuning (ouders) 2022-2023 (1).docx

Meer uitleg over hoe de zorg binnen het samenwerkingsverband en op ons Kindcentrum is vormgegeven vind je hier:
Basisondersteuning po_100524-DEF.docx
 

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'